TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości

Dwuletnia szkoła policealna

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik rachunkowości

Symbol cyfrowy zawodu: 431103

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

K1 –Prowadzenie Rachunkowości (A.36.)

K2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65)

Technik rachunkowości jest  kierunkiem stworzonym dla osób, które chcą powiązać swoją przyszłość zawodową z pracą w dziale finansowym, księgowością i ekonomią. Przed Absolwentami  tego kierunku otwierają się liczne perspektywy pracy.

Organizacja zajęć

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie: 

– prowadzenia rachunkowości,

– rozliczania danin publicznych,

– rozliczania wynagrodzeń,

– rozliczania składek pobieranych przez ZUS,

– prowadzania analizy finansowej.

Absolwent może uzyskać zatrudnienie w : 

– biurach rachunkowych,

– towarzystwach ubezpieczeniowych,

– dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw,

– urzędach skarbowych,

– bankach.

 

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin w  cyklu nauczania
I II III IV
Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości 20 20
Łączna liczba godzin 20 0 0 0 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej 10 10 25 45
2 Język obcy zawodowy (angielski) 10 10 10 10 40
3 Rachunkowość 70 30 20 120
4 Wynagrodzenia i podatki 30 50 55 135
Łączna liczba godzin 80 80 90 90 340
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*
1 Pracownia pracy biurowej 10 10 10 10 40
2 Pracownia rachunkowości 65 45 35 145
3 Pracownia wynagrodzeń i danin publicznych 40 40 75 155
Łączna liczba godzin 75 95 85 85 340
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 175 175 175 175 700

Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,

· 3 zdjęcia legitymacyjne,

·  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu,

·  kserokopia dowodu osobistego.