TECHNIK INFORMATYK

 TECHNIK INFORMATYK

Dwuletnia szkoła policealna

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik informatyk

Symbol cyfrowy zawodu: 351203

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)

K2 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)

K3 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

W ramach Policealnej Szkoły Zawodowej na kierunku technik informatyk Słuchacze nauczą się projektowania i administrowania bazami danych, projektowania stron www i aplikacji internetowych.

Jeżeli Chcesz zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną z zakresu IT oraz uzyskać zawód przyszłości – wybierz Policealną Szkołę Zawodową NOVA

Organizacja zajęć

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

 

 


 

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin w  cyklu nauczania
I II III IV
Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości 20 20
Łączna liczba godzin 20 0 0 0 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Systemy operacyjne 45 35 80
2 Urządzenia techniki komputerowej 30 25 55
3 Sieci komputerowe 30 25 55
4 Witryny i aplikacje internetowe 30 40 70
5 Systemy baz danych 20 20 40
6 Działalność gospodarcza w branży informatycznej 20 20
7 Język angielski zawodowy w branży informatycznej 20 20
Łączna liczba godzin 115 90 75 60 340
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*
1 Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej 40 40 80
2 Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi 25 20 45
3 Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych 20 35 55
4 Administracja bazami danych 25 50 75
5 Programowanie aplikacji internetowych 20 65 85
Łączna liczba godzin 40 85 100 115 340
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 175 175 175 175 700

 

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Technik informatyk  nabędzie umiejętności w zakresie:

– montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,

– projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,

– projektowania baz danych i administrowania bazami danych,

– tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

 Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę jako:

– instalator sprzętu komputerowego,

– projektant i programista baz danych,

– administrator sieci komputerowych,

– instalator i administrator systemów operacyjnych,

– administrator baz danych.

Technik informatyk to zawód cieszący się stałą popularnością i poszukiwany przez pracodawców.

Stawiamy nacisk na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

Analiza losów naszych absolwentów wykazuje, że w obecnych czasach młodzież zaraz po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej chce podjąć pracę zarobkową, chcą stać się niezależni finansowo, być wypłacalnym i móc korzystać z ofert telekomunikacyjnych, telewizji cyfrowej, Internetu, posiadać samochód itd.

Bardzo modne stało się studiowanie w trybie zaocznym, który daje możliwość jednoczesnej pracy na pełnym etacie. Takie wybory życiowe naszej młodzieży są widać akceptowane i popierane przez rodziny w lokalnym społeczeństwie.

Aby umożliwić realizację zamierzonych planów stawiamy nacisk na jak najlepsze przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie technik informatyk. Na zajęciach z przedmiotów zawodowych kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne wymagane na różnych stanowiskach informatycznych.


 

Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),

· 3 zdjęcia legitymacyjne,

·  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu,

·  kserokopia dowodu osobistego.