TECHNIK ADMINISTRACJI Z PRAWEM

TECHNIK ADMINISTRACJI

Dwuletnia szkoła policealna

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik administracji   

Symbol cyfrowy zawodu: 334306

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestryW trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68)

zapewnia możliwość uzyskania tytułu zawodowego technika administracji

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym i trwa TYLKO cztery semestry.

W zawodzie technik administracji wyodrębniono TYLKO 1 kwalifikację

– Obsługa klienta w jednostkach administracji –

co oznacza, że zdajesz tylko jeden egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe, na koniec cyklu kształcenia.

Oferta kierowana jest do osób zainteresowanych kształceniem w nowoczesnej szkole.
Podczas rekrutacji nie stosujemy ograniczeń wiekowych.
W każdym momencie możesz zdobyć zawód, nabyć nowe kwalifikacje i rozwijać zainteresowania.
Wystarczy, że posiada Pan/Pani wykształcenie średnie.

Informacja o zawodzie technik administracji


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji będzie przygotowany do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych:

– wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
– sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
– prowadzenia postępowania administracyjnego.

Ponadto technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem i obiegiem dokumentacji oraz informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach prywatnych. Potrafi sporządzić sprawozdania oraz protokoły posiedzeń i zebrań, opracować projekty aktów administracyjnych (w tym decyzji i postanowień), przeprowadzić postępowanie administracyjne a także przygotować projekty umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań i konferencji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Perspektywy zawodowe

Technik administracji posiada uniwersalne kwalifikacje zawodowe, związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, co umożliwia pracę na różnych stanowiskach administracyjnych (w tym urzędniczych). Jego wykształcenie w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności stanowi podbudowę do samodoskonalenia, szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i dalszego kształcenia w zawodzie.

Analizując oferty pracy można zaobserwować bieżące zapotrzebowanie rynku pracy na techników administracji. Jest to spowodowane szerokim wachlarzem możliwości związanych z zatrudnieniem.

Technik administracji może znaleźć zatrudnienie m. in w:

– administracji rządowej (np. urzędy skarbowe, celne, statystyczne, służba cywilna w Policji)
– administracji samorządowej (np. urzędy marszałkowskie, powiatowe, miejskie, gminne)
– jednostkach organizacyjnych gminy;
– przedsiębiorstwach (np. banki, zakłady ubezpieczeniowe)
-zakładach usługowych.

Informacje na temat programu nauczania


Oferta programowa jest bardzo atrakcyjna, ponieważ umożliwia uzyskanie wiedzy z różnych gałęzi prawa, ekonomii czy techniki biurowej. Sposób prowadzenia zajęć pozwoli Panu/Pani zdobyć nie tylko wymaganą wiedzę teoretyczną, ale w dużej mierze praktyczną. Omawiane wiadomości będą przydatne w pracy zawodowej oraz w życiu codziennym.
„Ignorantia iuris nocet” – z łac. NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI
To jedna z podstawowych zasad prawa rzymskiego, zgodnie z którą nie można zasłaniać się nieznajomością prawa.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

– język obcy w administracji
– działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
– podstawy prawa cywilnego
– podstawy prawa pracy
– podstawy prawa administracyjnego
– podstawy finansów publicznych
– wykonywanie pracy biurowej
– postępowanie w administracji
– praktyki zawodowe


 

Administracja to nauka społeczna, humanistyczna, więc jeżeli nie przepada Pan/Pani za naukami ścisłymi to ten zawód stanowi idealną ofertę.

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin w  cyklu nauczania
I II III IV
Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości 20 20
Łączna liczba godzin 20 0 0 0 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Działalność gospodarcza 20 15 20 10 65
2 Język obcy zawodowy (angielski) 10 10 20 15 55
3 Podstawy prawa cywilnego 25 10 10 10 55
4 Podstawy prawa pracy 20 10 10 20 60
5 Podstawy prawa administracyjnego 20 20 20 20 80
6 Finanse publiczne 10 15 25
Łączna liczba godzin 95 75 95 75 340
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*
1 Pracownia pracy biurowej 20 50 40 50 160
2 Pracownia administracji 40 50 40 50 180
Łączna liczba godzin 60 100 80 100 340
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 175 175 175 175 700

Szkoła wyposażona jest w niezbędne narzędzia i środki umożliwiające kształcenie w zawodzie. Posiadamy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, drukarki, pakiet programów biurowych oraz zestaw przepisów prawa. Ponadto na wyposażeniu znajdują się tablice interaktywne, które umożliwiają ciekawą i nowoczesną formę prowadzenia zajęć. Nauka odbywa się w miłej atmosferze, bezstresowo, ponieważ posiadamy życzliwy, wykwalifikowany i starannie dobrany zespół pedagogiczny. Więcej informacji na temat egzaminu zawodowego, znajduje się w informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

– wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,

– sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,

– prowadzenia postępowania administracyjnego.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

– urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych,

– sądach,

– podmiotach gospodarczych,

– firmach ubezpieczeniowych,

– bankach,

– urzędach skarbowych.


Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,

· 3 zdjęcia legitymacyjne,

·  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu,

·  kserokopia dowodu osobistego.