KURSY KWALIFIKACYJNE

Bydely

KURSY KWALIFIKACYJNE

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.

Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie wykształcenia średniego pozwala uzyskać TYTUŁ TECHNIKA. 

Osoby mogą zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzupełnienia wykształcenia średniego.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość
– szybkiego przekwalifikowania się,

– zdobycia nowych uprawnień

– ujednolicenie efektów kształcenia jako tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które odpowiadają tm samym standardom kształcenia, co w krajach europejskich.

Oferujemy:

– solidne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

– kształcenie w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08), rekomendowany przez EUROSTAT,

– doskonale wyposażone pracownie,

– atrakcyjne praktyki i staże (także za granicą),

– świetnie przygotowaną kadrę pedagogiczną,

– Europass – Paszport Językowy (dla zainteresowanych) po  egzaminie ze znajomości języka,

– Europass – Cirriculum Vitae

Na niektórych kursach ostatnie wolne miejsca.

Czas trwania nauki
Zależny od danej kwalifikacji.

System nauczania 

zaoczny 

Rekrutacja
Rekrutacja  trwa przez cały rok.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku i lutym/marcu, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty
– świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),
– kserokopia dowodu osobistego,
– podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

About the author

dely administrator