Category Archive Bez kategorii

Bydely

KURSY KWALIFIKACYJNE

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.

Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie wykształcenia średniego pozwala uzyskać TYTUŁ TECHNIKA. 

Osoby mogą zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzupełnienia wykształcenia średniego.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość
– szybkiego przekwalifikowania się,

– zdobycia nowych uprawnień

– ujednolicenie efektów kształcenia jako tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które odpowiadają tm samym standardom kształcenia, co w krajach europejskich.

Oferujemy:

– solidne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

– kształcenie w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08), rekomendowany przez EUROSTAT,

– doskonale wyposażone pracownie,

– atrakcyjne praktyki i staże (także za granicą),

– świetnie przygotowaną kadrę pedagogiczną,

– Europass – Paszport Językowy (dla zainteresowanych) po  egzaminie ze znajomości języka,

– Europass – Cirriculum Vitae

Na niektórych kursach ostatnie wolne miejsca.

Czas trwania nauki
Zależny od danej kwalifikacji.

System nauczania 

zaoczny 

Rekrutacja
Rekrutacja  trwa przez cały rok.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku i lutym/marcu, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty
– świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),
– kserokopia dowodu osobistego,
– podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

Bydely

KURS KADROWY KOMPUTEROWY JĘZYKOWY

Zapraszamy do zapoznania się

z Promocjami kursów !!!!

Kursy komputerowe:

Kursy kadrowo – księgowe:

Kursy językowe:

  • Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
    [cena: 1049 zł 100h terminy: PAŹDZIERNIK
  • Kurs intensywny języka polskiego dla obcokrajowców
    [cena: 1299 zł  100h terminy: PAŹDZIERNIK
Bydely

KURSY ZAWODOWE 2015/16

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są zupełnie nową formą zdobywania wiedzy, umiejętności a przede wszystkim kwalifikacji potrzebnych do pracy w danym zawodzie. Jest to forma nauki, która zastąpiła dotychczasowe Szkoły Zawodowe dla Dorosłych oraz Technika dla Dorosłych i jako jedyna daje osobom dorosłym możliwość zdobycia zawodu. Osoba, która ukończy KKZ oraz zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe organizowany przez OKE otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

W naszej szkole proponujemy kształcenie we wszystkich kwalifikacjach w następujących zawodach:
– technik ekonomista,
– technik rachunkowości,
– technik administracji,
– technik informatyk.